mandag 15. november 2010

Forlandet nasjonalpark (Svalbard)

Forlandet nasjonalpark dekker hele den langstrakte øya Prins Karls Forland, og preges av en stor strandflate og en storslagen fjellrekke.

Nasjonalparken er kjerneområde for verdens nordligste bestand av steinkobbe, og har verdens nordligste hekkekoloni av lomvi.

Forlandet nasjonalpark dekker hele øya Prins Karls Forland samt havet rundt. Nasjonalparken ble opprettet i 1973, og har ramsarstatus (områder som er spesielt viktige for fugler).

Begrunnelsen som at Forlandet nasjonalpark ble opprettet, var at man ønsket å bevare et stort, sammenhengende og i det vesentligste urørt naturområde på land og i sjøen med intakte naturtyper, økosystemer, arter, naturlige økologiske prosesser, landskapselementer, kulturminner og kulturmiljøer som referanseområde for forskning og for opplevelse av Svalbards natur- og kulturarv, herunder sikre øyens karakteristisk alpine fjellrekke, en stor strandslette, velutviklete steinbreer og frostjordsformer, flere større og mindre fuglefjell, verdens nordligste steinkobbebestand, samt viktige kulturminner og kulturmiljøer fra hvalfangsttida, overvintringsfangst og mineralleting.

Opprettet: 01.06.1973
Landareal: 616 km2
Marint areal: 4031 km2
Totalt areal: 4647 km2


Kilder
Direktoratet for naturforvaltning
Stein P. Aasheim: "Norges nasjonalparker: Svalbard"
Wikipedia

Les mer om nasjonalparker på Svalbard

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar