søndag 23. januar 2011

Nordre Isfjorden nasjonalpark


Nordre Isfjorden nasjonalpark ligger på den vestlige delen av Spitsbergen, langs fjorder og øyer på nordkysten av Isfjorden; og den omfatter Boheman fuglereservat ved vestmunningen av Nordfjorden.

Nasjonalparken ble opprettet i 2003 for å bevare et stort, sammenhengende og i det vesentligste urørt arktisk kyst- og fjordlandskap med intakte naturtyper, økosystemer, arter, naturlige økologiske prosesser, landskapselementer og kulturminner som referanseområde for naturforskning og for opplevelse av Svalbards natur- og kulturarv, herunder spesielt sikre store strandsletter med artsrik arktisk vegetasjon og våtmarksområder, grunne sjøarealer, hekkeområder for sjøfugl, et generelt rikt fugleliv, særegne kvartærgeologiske formasjoner, og spesielt fjellformasjonene Skansen og Alkhornet.

Nasjonalparken strekker seg fra St. Jonsfjorden (Forlandsundet) i vest til Dicksonfjorden i øst, over Oscar II Land, James I Land og den vestre fliken av Dickson Land. Den viktigste fjorden ligger midt i parken - Nordfjorden, som er en nordlig arm av Isfjorden og som innerst deler seg i Ekmanfjorden og Dicksonfjorden. Større isbreer er Eidembreen, Venernbreen, Nansenbreen, Borebreen, Wahlenbergbreen, Sveabreen, Sefstrømbreen og Holmströmbreen.

Nasjonalparken har store strandsletter hvor løsmasser i stor grad er marine avsetninger. Coraholmen og Flintholmen i Ekmanfjorden har helt spesielle landskap forårsaket av Sefströmbreen, sannsynligvis oppstått i 1896. Fjellformasjonene Skansen og Alkhornet (616 m.o.h på sørpynten av Oscar II Land ved utløpet av Isfjorden) er karakteristiske landformer med betydelige fuglefjell.

Les mer om nasjonalparker på Svalbard


Kilder
Direktoratet for naturforvaltning
Stein P. Aasheim: "Norges nasjonalparker: Svalbard"
Wikipedia

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar